O GPS MONITORINGU

GPS Monitoring

flexibilní a spolehlivé GPS řešení...

GPS Monitoring – dozor nad vozidly

GPS Monitoring je jedním z předních telematických poskytovatelů ve Skandinávii, baltských zemích a východní Evropě vyskytující se ve více než 20 státech a spravující přes 50.000 vozidel.

Specializujeme se na prodej, služby a výzkum a vývoj. Nabízíme široké spektrum standartních řešení, ale také poskytujeme škálovitá řešení pro individuální potřeby. Vynikáme jako profesionální a na služby zameřený obchodní partner a dodavatel.

Řešení nabízená Ecofleetem zajišťují automatizaci každodenní rutiny týkající se vašeho vozového parku a poskytují jednoduchý a jasný přístup k důležitým údajům a statistikám. Poskytujeme kvalitu, bezpečnost a efektivitu v každodenním životě, a máme mnoho zkušeností, o které se chceme podělit.

Věříme, že i Vy rozšíříte řady našich spokojených klientů.

Jak sledovat vozidlo – proč a nač?

Sledování automobilu pomocí GPS, může mít dva důvody. Jedním je snaha zajistit bezpečnost vozu, druhým potřeba mít přehled o aktuálních pozicích firemních aut, aby je dispečeři mohli optimálně využívat. Podívejme se nyní, jak se potřebné informace dostávají k jejich uživatelům.Systém sledování vozidel, v angličtině nazývaný AVL – Automatic Vehicle Location, umožňuje z libovolně vzdáleného místa sledovat na monitoru počítače polohu jednoho nebo více vozidel. Nelze ho tedy zaměňovat s navigačními systémy, určenými jako pomůcka pro orientaci posádky vozidla v neznámém terénu či městě.

Zkusme si nyní položit otázku, proč je vlastně dobré takovýto systém chtít využívat jako službu nebo jej přímo vlastnit. Hledisek jeho využití je několik.

 

Hledisko bezpečnostní
Systémy AVL využívají bezpečnostní agentury k monitorování a dohledu vozidel zákazníků. To oceníte v okamžiku, kdy vyjdete před dům a vaše auto v ceně statisíců a milionů korun není tam, kde by mělo být. Pokud jste klientem takové agentury a máte v autě instalováno příslušné zařízení, máte velkou šanci, že svého „miláčka“ opět spatříte. Vaše vozidlo je totiž monitorováno nepřetržitě 24 hodin denně a pokud dojde k jeho odcizení či napadení, je ihned vyhlášena poplachová situace, vozidlo je lokalizováno a informace je předána zásahové jednotce nebo policii. V některých systémech může být využito i možnosti dálkového odstavení vozidla aktivací imobilizeru.

 

Hledisko asistenční
Předchozí služba je často kombinována se službou asistenční, kdy v případě havárie nebo poruchy vozidla je vám poskytnuta okamžitá a tím pádem i účinná pomoc.

 

Hledisko monitorovací
Společnosti, mající větší vozový park, u kterého je vhodné a potřebné v každém okamžiku určit přesnou polohu vozidla a někdy i další provozní a technické informace, mohou využít systému AVL k dispečerskému řízení a organizaci jízd vozidel. Typickým příkladem mohou být taxislužby, rozvážkové a doručovací služby a dopravní podniky. Další možností je vytváření denních záznamů průběhu jízd a jejich vyhodnocování. Zde jsou typickými uživateli organizace typu technických služeb, které musí dokládat provedenou činnost nebo např. kamionová a nákladní doprava, kde podklady z AVL mohou sloužit k vytváření tzv. knihy jízd.

Jestliže jsme si zodpověděli otázku „Proč mít AVL ?“, musíme si říci také jak ho získat či vytvořit. Je dobré si nejprve ujasnit čím, jakými prvky, je systém AVL tvořen. Tyto prvky jsou v podstatě tři.

 

  • zařízení pro zjišťování aktuální polohy ( je umístěno ve vozidle )
  • přenosová cesta informace o poloze
  • vyhodnocovací a zobrazovací zařízení ( v monitorovacím centru nebo na dispečinku )

Pro zjišťování polohy vozidel se dnes nejčastěji využívá satelitní systém GPS ( Global Positioning System ). Jedná se o soustavu satelitů, vysílajících k Zemi signály, které jsou ve speciálním přijímači ve vozidle použity ke stanovení přesné zeměpisné polohy. Protože občas může dojít k situaci, kdy přijímač „nevidí“ dostatečný počet satelitů k určení polohy, kombinuje se GPS s matematickým výpočtem polohy na základě údajů ze speciálního kompasu a změření ujeté vzdálenosti. Tato kombinace pak téměř doslova nemá chybu, pokud použijete DGPS ( diferenční GPS ), která odstraňuje nepřesnost určené polohy, ať už záměrně vnášenou do signálu ze satelitů nebo způsobenou jejich nedostatečnou „viditelností“.

 

Jestliže tedy máme zjištěnu polohu, musíme zajistit její přenos na potřebné místo, což lze smysluplně provést pouze rádiovou cestou. Nabízí se několik možností a jejich výběr je limitován především rozsahem území, na němž chcete vozidla sledovat. Jedná-li se o celoevropské nebo celorepublikové pokrytí, pak přichází v úvahu buď pozemní systém mobilních telefonů GSM nebo některý ze satelitních komunikačních systému, např. Inmarsat. Konečný výběr je dán četností přenosů a z toho vyplývající finanční náročnosti. Pro regionální působnost se jako jednoznačně nejvhodnější jeví hromadné radiotelefonní sítě ( tzv. trunkové sítě ). Svou filosofií pokrývání území a technickými parametry na straně jedné a cenovými relacemi nabízených služeb na straně druhé mohou úspěšně konkurovat i při požadavcích na lokální územní sledování, kde lze uvažovat o výstavbě vlastní konvenční rádiové sítě.

 

Přenesenou informaci je třeba následně vyhodnotit a vhodně zobrazit, což se nejlépe děje na monitoru počítače zobrazením ikony vozidla na mapovém podkladu. Operátor či dispečer pak může libovolně volit sledovaná vozidla i detaily map. Může si zpětně prohlížet dříve zaznamenané údaje a následně je tisknout nebo vyhodnocovat ve formě statistik a přehledů, případně vytvářet již zmíněné knihy jízd.

 

Ve svém důsledku tedy AVL představuje velmi silný bezpečnostní, řídicí a určitě i ekonomický nástroj a je jenom na zvážení každého, zda využije služeb některého z komerčně nabízených systémů nebo dá přednost vybudování systému vlastního.