UKÁZKY VÝSTUPŮ Z GPS

Výstupy z GPS

přesné podklady výkonu jednotlivých strojů, podklady pro fakturaci - vše v jednom systému

V dnešní době je nutné mít jistotu dodržování správných postupů zemědělských činností více než kdy jindy. Při navyšujících se cenách hnojiv, pesticidů či jiných prostředků pro zemědělství je důležité využívat tyto vstupy co nejekonomičtěji. Systém kontroly přes GPS je dokonalým nástrojem jak celý proces zefektivnit. Systém GPS Monitoring Vám dává podklady o provedených úkonech a obhospodařených hektarech s přesností na 3m. Lze tedy jednoduše kontrolovat stav osetí, orby, sklizně atd… Z přehledného zobrazení je vidět které pozemky již obhospodařeny jsou a které teprve na daný úkon čekají.

V kombinaci s měřením spotřeby paliva lze jasně doložit efektivitu jednotlivých strojů či zaměstnanců. Podklady samozřejmě slouží i jako podklad pro fakturaci třetím subjektům. Z výstupů je patrno jaký byl přejezd techniky, doba strávená výkonem, práce doprovodných zařízení (např. hydraulické ruky), doba stání atd. Použitím GPS satelitního dohledu získáte kvalitního pomocníka nejen pro zefektivnění zemědělských procesů ale i automatické vytváření podkladů pro fakturaci.

Pro lepší přehled možností výstupu využijte tyto ukázky:

Secí práce - klasické zobrazení

Secí práce – NEW Holland + rozvoz osiva souprava

Obrázek zakresluje dvě sledované veličiny. Oranžovou barvou je znázorněna práce stroje NEW Holland při secích pracích. Je tedy identifikovatelné která pole jsou již hotová. Poklady se zobrazují na klasických Google mapách. Modře označená je trasa rozvozového kamionu s osivem. Z obrázku tedy vyplývá i informace, která pole na práce osetí ještě čekají.

Z výstupu jsou patrné i další informace:

  1. spotřeba paliva: v levém dolním rohu je hodnota aktuálního stavu paliva v nádrži. Znázorněná křivka v informačním obdelníku dále uvádí postupný úbytek paliv při práci stroje.
  2. doba výkonu: v informačním obdelníku (v jeho horní části) je uvedena časová osa. Červený proužek v jeho dolní části poté indikuje dobu činnosti stroje.
  3. rychlost stroje: rychlost pohybu stroje je zapisována světlemodrým sloupcovým zobrazením

Poklikem na obrázek se zobrazí v originál velikosti.

zemědělská technika

Kniha jízd

Vedení elektronické knihy jízd probíhá v systému automaticky. Pro uživatele je připraveno několik výstupních formátů které může využít pro export dat ze systému GPS Monitoringu (xls,xlsx,pdf,xml). Pro bližší představení naleznete níže ukázky jak výstupy vypadají.

Při pokliku se obrázky zobrazí v originální velikosti (popř. se otevře ukázkový link).

ukázka - kniha jízd 1

Ukázky výstupu ve formátu PDF:

Report Knihy jízd 1BE_9049 -FABIA II – pdf

Ukázky výstupu ve formátu EXEL:

Report Knihy jízd 1BE 9049 – FABIA_II – xls

.

Kde se má technika nachází ?

Obrázek zobrazuje trasu vozidla za zadaný časový úsek. Základní informace se nacházejí ve spodní části obrázku. Silný červený pruh zobrazuje dobu chodu motoru v časové ose. Světle modré sloupce aktuální rychlost v okamžiku jízdy. V hlavní části je již přímo vykreslena trasa, kterou vozidlo ujelo. Trasy se dají zobrazit i pro více vozidel najednou.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

GPS sledování vozidel 1

Evidence detailu jízd zemědělské techniky

U každé evidované jízdy můžete zobrazit její detail. Máte tedy stoprocentní přehled jak dlouho stálo vozidlo u zákazníka, délku a čas strávený zaměstnance na cestě k zákazníkovi, spotřebované pohonné hmoty atd. V pravé části obrázku je vykreslený detail úseku který je označen v základním seznamu všech jízd za dané období. V hlavní části obrázku poté veškeré údaje o realizované jízdě.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

satelitní sledování GPS Monitoring

Výkazy - periodické reporty

Pro potřeby zefektivnění nákladů na provoz vozového parku slouží automatický reporting. Záleží jen na Vás jakou veličinu potřebujete sledovat. Reporty se zaměřují na délku provozu vozidla v pracovní době, poměry soukromých a služebních cest, tankování paliva a jeho úbytku, porovnání jízdy mezi řidiči atd. Systém GPS Monitoringu disponuje přes 150 reportů. Pro přehlednost dat zákazníků vždy volíme ty, které jsou pro vaši společnost nejdůležitější. Samozřejmostí je i rozšíření povolených reportů při změně vozového parku (rozšíření) bez jakýchkoliv příplatků.

Pro ukázku jsme zvolili Periodický report. Samozřejmostí jsou i výstupy do formátů: PDF, XLS, XML

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

Satelní dohled vozidel

Připomínky - evidence servisu, STK, výměny lékárničky atd...

Systém GPS Monitoring Vám nabízí možnost dohledu evidence důležitých úkolů na vozidlech za Vás. Stačí jen zadat sledovanou veličinu a termín kdy Vás systém upozorní na blížící se událost. Zadávat můžete událost jednorázovou či periodicky se opakující. Systém umí sledovat Vaše požadavky v časové ose, dle odpracovaných motohodin a ujetých kilometrů.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

GPS dozor nad vozidly

Evidence a vyhodnocení nákladů na jednotlivou techniku

Systém GPS Monitoring Vám umožňuje sledovat náklady spojené s daným vozidlem. Za samozřejmost považujeme import dat z tankovacích karet. V současné chvíli nemáme v evidenci žádnou z tankovacích karet která by nešla do systému importovat. Mimo nákladů na pohonné hmoty lze sledovat nákladovost za servis, mytí vozidla, STK atd. Kategorie nákladů které se sledují záleží jen na požadavcích zákazníka.

Výstupy poté slouží pro posouzení nákladovosti jednotlivých vozidel a hledání optimálního řešení pro snížení nákladů.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

Satelitní dohled vozidla

Sledování činnosti hydrauliky

V rámci satelitního monitoringu lze sledovat i činnost přidružených zařízení. Výsledky ze systému slouží jako přesný podklad pro fakturaci nebo vyčíslení nákladů do vnitropodnikového účetnictví. Nejčastější sledované zařízení jsou: hydraulická ruka, vývěva, hydraulický pohonný motor, jízda pod majákem, jízda se zapnutou signalizací, činnost hydraulického čela. Dá se říci, že satelitní monitoring zaznamená jakoukoliv událost, které předchází aktivace (zapnutí) zařízení řidičem.

Pro naši ukázku jsme zvolili činnost hydraulické ruky. Základní informaci o počtu použití hydraulické ruky v daném dni zobrazuje již úvodní tabulka. Sledované vozidlo zvýrazňuje šipka. V daný den tedy byla hydraulická ruka použita jedenkrát.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

gps nákladní vozidla

Kde došlo k práci hydraulické ruky?

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

sledování nákladních vozidel

Podklady pro fakturaci můžete exportovat ve formátu PDF, XLS a prostém textu. Pro ukázku jsme zvolili výstup v PDF:

Pdf podklady pro fakturaci hydraulické ruky: Seznam_událostí_GPS_Monitoring_2016-01-19

Kontrola jízdy doprovodného vozidla se signalizací

Systém GPS Monitoringu umožňuje sledování různých veličin při jízdě vozidla. Jako ukázku jsme zvolili kontrolu zda doprovodná vozidla těžkého nákladu využívají signalizaci v souladu se zákonem. Na obrázku níže je modře zobrazena trasa doprovodného vozidla při příjezdu k nákladu. Zelená signalizace udává dobu a trasu kdy byl v daném vozidla zapnut maják. Pro potřeby zákazníka si pod kontrolou signalizace můžete představit i evidenci zapnutí jakéhokoliv doprovodného zařízení spínaného z kabiny.

Při pokliku se zobrazí obrázek v originální velikosti.

satelitní monitoring nákladní vozidla