Modul JÍZDY a KNIHA JÍZD

MODUL JÍZDY A KNIHA JÍZD

popis modulu systému GPS

Moduly Jízdy a Kniha jízd

Image_005

Image_006

Jak to funguje

Jízdy jsou části trasy. Vypočítávají se na základě dat přijatých ze zařízení nainstalovaného ve vozidle. Tyto údaje nemohou být uživatelem změněné, ani upravené a nedají se vymazat. Vždy budou takové, jak se vytvořily v aplikaci SeeMe. V Jízdách můžete kombinovat několik za sebou jdoucích jízd do jednoho záznamu v Knize jízd. Po kliknutí na konkrétní jízdu se jízda zobrazí na mapě na pravé straně obrazovky včetně údajů o jízdě.

Kniha jízd umožňuje označit jízdy jako soukromé nebo služební. V Knize jízd můžete při každé jízdě upravovat Konečný stav tachometru a Konečný stav paliva. Kniha jízd obsahuje všechny požadované údaje, které vyžadují předpisy daňového úřadu pro vedení Knihy jízd. V Knize jízd můžete  jízdu opětovně  upravovat, popř. ji vymazat.  

GPS monitoring - popis jízd, vedení Knihy jízd

Jak aplikace SeeMe vypočítá jízdu

SeeMe definuje jízdu jako logický pohyb z bodu A do bodu B.

SeeMe přijme ze zařízení ve vozidle údaje o poloze vozidla a jeho stavu zapalovaní a vypočte jízdy následovným způsobem:

  • Jízda začíná zapnutím zapalování, když je vozidlo v pohybu minimálně 50 metrů a nebo motor běží bez vypnutí minimálně jednu minutu. Toto minimalizuje možné „falešné poplachy“, např. když vozidlu selže startování nebo když je motor nastartovaný jen na chvíli.

  • Jízda končí vypnutím zapalování na delší dobu než jednu minutu. Je několik výjimek, které je nutno zdůraznit:

  • Když vozidlo dosáhne cílovou destinaci a motor stále běží, i když je vozidlo bez pohybu nejméně 10 minut, jízda je pokládána za ukončenou (tj. bod B byl dosažen).

  • Když byla jízda ukončena uvedeným způsobem, další jízda začíná, když se vozidlo začne zase pohybovat a je v pohybu nejméně 50 metrů.

GPS monitoring - výpočet jednotlivých jízd

Jak používat Knihu jízd

Vložení jedné jízdy do Knihy jízd:

  1. V záznamu jízd vyberte jízdu, kterou chcete vložit do Knihy jízd.

  2. Zvolte jednu z možností v pravém spodním rohu obrazovky – Přidat jako služební nebo Přidat jako soukromou.

Jakmile označíte jízdu jako služební, zobrazí se další okno, ve kterém je třeba jízdu popsat.

Vložení více jízd do Knihy jízd:

  1. Označte za sebou následující jízdy, které chcete přidat do Knihy jako jeden zápis.

  2. Klikněte na tlačítko Shrnout.

Objeví se okno, kde specifikujete účel jízdy (soukromá, nebo služební), a pokud je to služební jízda, zadáte její účel.

Opět je třeba zdůraznit, že do jednoho zápisu v Knize jízd je možno spojit jen  za sebou následující jízdy.

Vložení více soukromých jízd naráz do Knihy jízd:

  1. Označte jízdy, které chcete vybrat (jízdy nemusí být za sebou následující).

  2. Klikněte Přidat jako soukromou.

SeeMe vloží všechny označené jízdy do Knihy jízd jako soukromé jízdy.

Tato možnost není k dispozici pro služební jízdy, pro každou služební jízdu je třeba vyplnit její účel.

Zadávaní a korekce stavu tachometru

Proč jsou údaje tachometru potřebné

Údaj o stavu tachometru je potřebný pro správné vedení Knihy jízd a pro připomenutí intervalů servisních prohlídek. Aktuální stav tachometru vozidla je nutno zadat do systému SeeMe aspoň jednou týdně.

Jak zadat stav tachometru

Po odečtení stavu tachometru ve vozidle klikněte na modul Knihy jízd v SeeMe a přiřaďte tento údaj k dané jízdě.

Údaj o stavu tachometru se zadává do políčka Konečný stav tachometru. Předtím je však potřebné zaškrtnout okénko vedle tohoto políčka. Tím potvrdíte, že zadávaný stav tachometru je určitě správný. Po zadání údaje je třeba tento zápis do Knihy jízd Uložit.

Proč se údaje o stavu tachometru v aplikaci SeeMe liší od aktuálních údajů

Jízdy zaznamenané GPS zařízením ne vždy odpovídají skutečným jízdám – zařízení totiž nezaznamenává menší zatáčky, v důsledku toho jsou jízdy a trasy v SeeMe vždy o něco kratší než ve skutečnosti. Proto je rozumné údaje o stavu tachometru v SeeMe aktualizovat minimálně jednou za měsíc, aby se tento rozdíl minimalizoval.

Rozdíly mezi údaji v SeeMe a skutečným stavem tachometru obyčejně nepřesáhnou 2%.

Jaké jsou omezení při zadávání údajů o stavu tachometru

Běžní uživatelé SeeMe nemohou upravovat údaje o stavu tachometru o víc než 5% z předcházející hodnoty. Toto omezení se nevztahuje na administrátory uživatelů a pracovníků technické podpory AgroZETA servis s.r.o.

Proč je tento údaj potřebný

Údaj o stavu paliva je potřebný pro správné vedení Knihy jízd a pro správný výpočet spotřeby paliva. Aktuální stav zůstatku paliva je vhodné zadat do systému SeeMe aspoň jednou za týden. Pro nejpřesnější výpočet spotřeby paliva je nutno zadat tento údaj k poslední jízdě posledního dne v kalendářním měsíci.

Jak zadat stav paliva, Automatizace knihy jízd

Jak zadat stav paliva

Po odečtení stavu paliva ve vozidle, otevřete modul Knihy jízd v SeeMe a přiřaďte tento údaj k dané jízdě, podobně jako při zadávaní stavu tachometru.

Údaj o stavu paliva se zadává do políčka Konečný stav paliva. Předtím je však nutno zaškrtnout okno vedle tohoto políčka (potvrzuje to, že zadávaný stav paliva je určitě správný). Po zadání údajů potřebných pro tento zápis do Knihy jízd  klikněte na Uložit.

GPS monitoring - evidence stavu tachometru, zápis jízdy do Knihy jízd, výpočet spotřeby paliva

Co dělat, když nejde zadat správný údaj

Pokud jste si absolutně jisti, že do systému byly vždy zadány jen správné údaje a že chyba musí být na straně SeeMe, kontaktujte pracovníky technické podpory AgroZETA servis s.r.o.

Automatizace Knihy jízd

Určení účelu jízdy přímo z vozidla

Při instalaci GPS zařízení do vozidla je navíc možno nainstalovat přepínač jízd, který bude určovat účel jízdy (buď služební, nebo soukromé). Pozice přepínače na konci jízdy umožní aplikace SeeMe zadat účel cesty přímo do Knihy jízd.

Stanovení účelu jízd na základě stanoveného pracovního času

Pokud byl vozidlu přidělen určitý pracovní čas (např. od 8:00 do 17:00 v pracovní dni), je možno provést příslušnou úpravu v nastavení vozidla. Od toho momentu budou všechny jízdy vykonané v průběhu této doby automaticky zařazeny v Knize jízd jako jízdy služební.

Popis služební jízdy

Uživatelé mohou být např. finančním úřadem vyzváni k předložení výpisu z Knihy jízd SeeMe k bližší identifikaci účelu služební jízdy.

Každému vozidlu může být přiřazen přednastavený typ jízdy, např. návštěva klienta nebo údržba vozidla, který se automaticky zobrazí v Knize jízd. Podle potřeby se dají informace upravit.

Automatický zápis podle cíle jízdy

Každý zápis v Knize jízd obsahuje políčko s názvem Zapamatovat. Označením tohoto políčka a uložením zápisu umožníte aplikaci SeeMe automaticky zaznamenávat do Knihy jízd všechny další jízdy, které končí v té samé lokalitě se stejnými specifikacemi.

Je to praktické, pokud jednoho klienta navštěvujete vícekrát stejným vozidlem nebo když se pravidelně vykonává určitý druh práce na daném místě. Popis (např. údržba pro klienta XY) se musí zadat jen jedenkrát a je třeba označit jízdu jako služební.

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: